Home Full Screen

Velkommen til Sætre Gård

Sætre Gården med tilhørende bygninger ble tidlig på 1980-tallet av Riksantikvaren definert som kulturminne av høy verdi. Det gjelder både bygningene og samspillet med landskapet omkring. Hurum kommune har utarbeidet en egen Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i samarbeid med NIKU (Norsk Institutt for kulturminneforskning). I hht planen så skal Sætre Gården integreres i den levende kommunekulturen og være en ressurs for fremtidig utvikling av kommunen.
Sætre Gård ligger i tettstedet Sætre og eiendommen, som består av våningshus, sidebygning og badehus, ligger ned mot Oslofjorden. Det nåværende tomtearealet er på ca 2,5 mål opparbeidet hage og består av pryd- og bærbusker og en del gamle, store trær.
Arkeologiske funn viser at det trolig har vært bosetting på Sætre gården allerede i vikingtiden. Den eldste delen av våningshuset antas å være fra sent på 1700-tallet.

I dag er Sætre Gård åpen for allmennheten der alle kan komme innom for å oppleve stedet.

I tillegg har Sætre Gård en Venneforening som arrangerer ulike kulturelle arrangementer hele året.

Les mer om oss