Stiftelsen

Stiftelsen

Sætre Gård med nærmeste omgivelser og badehus er vurdert som kulturmiljø med høy verneverdig. Gården ble i 2013 gitt fra tidligere eier Bodil Riisberg som gave til en stiftelse. Stiftelsen Sætre Gård ble opprettet mars 2013 og driftes i dag av et styre. Styremedlemmene mottar ikke honorar for sine verv. Alt arbeid er dugnadsbasert.

Hovedformålet med stiftelsen er å bevare gården på antikvarisk forsvarlig vis. Sætre Gård ligger i tettstedet Sætre og eiendommen, som består av våningshus, sidebygning og badehus, ligger ned mot Oslofjorden. Det nåværende tomtearealet er på ca 2,5 mål opparbeidet hage og består av pryd- og bærbusker samt noen gamle, store trær.

Arkeologiske funn viser at det trolig har vært bosetting på gården allerede i vikingtiden. Den eldste delen av våningshuset antas å være fra sent på 1700-tallet.

I dag er Sætre Gård åpen for allmennheten der alle kan komme innom for å oppleve stedet.

Styret består av:

Styreleder Steinar Berg

Nestleder Dagfinn Straith

Styremedlem Marita Jansen

Styremedlem Arnfinn Weseth

Styremedlem Kjell Aamodt

Varamedlem Martin Winje

Våre samarbeidspartnere er:

Rull til toppen